• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Bandpass Filter

 • วันที่: 04/06/2010 13:47
 • จำนวนคนเข้าชม: 6703

การกรองเสียงผ่านเฉพาะย่านความถี่ จะประกอบด้วยส่วนของการกรองเสียงผ่านเฉพาะเสียงย่านที่สูงกว่าและส่วนของการกรองเสียงผ่านเฉพาะเสียงย่านที่ต่ำกว่า เพื่อยอมให้มีเฉพาะส่วนของเสียงในระหว่างนั้นผ่านออกไปยังปลายทาง การกรองเสียงผ่านเฉพาะย่านความถี่อาจเป็นแบบกำหนดความถี่ตายตัว หรือแบบปรับเลือกอิสระก็ได้

รับข่าวสารจาก RocketSound

 • http://www.vibeaudio.co.uk/
 • http://www.microprecision.de/
 • http://www.gladen.com/
 • http://www.mosconi-system.it/
 • http://www.rainbow-audio.de/
 • http://www.prismcaraudio.com/
 • http://www.sinfoni.com/
 • http://www.digitalresearchcaraudio.com/
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004104105514&ref=tn_tnmn
 • http://www.scosche.com/
 • http://www.scosche.com/car-audio/efx-hardware
 • http://aurix.co.kr/xe/