• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

#ไขข้อสงสัย_ช่องระบายเบสแบบเขาวงกต

  • วันที่: 27/05/2016 11:53
  • จำนวนคนเข้าชม: 12924

Labyrinth Slot Venting (Ported) 

ช่องระบายเบสแบบเขาวงกต 

 

ช่องระบายเบสแบบเขาวงกต เป็นหนึ่งในรูปแบบของ "ช่องระบายเบส" หรือ "ท่อระบายเบส" (Ported) ที่ต้องใช้ความแม่นยำในการจัดทำและคำนวณ 

 

ช่องระบายเบสแบบเขาวงกต สามารถเพิ่มปริมาณของคลื่นเบสจากดอกซับวูฟเฟอร์ โดยไม่จำต้องเพิ่มกำลังวัตต์หรือพลังขับในระบบ 

 

คล้ายคลึงกับการออกแบบช่องระบายเบสแบบอื่นๆ ช่องระบายแบบเขาวงกต จะมีด้านเปิดอยู่ภายในตัวตู้หรือด้านท้าย(แม่เหล็ก)ของดอกซับวูฟเฟอร์ โดยคลื่นเบสจากถูกขับออกจากภายในตู้เบส โดยใช้ปฎิกริยาการ "ดัน" และ "ดึง" ของดอกลำโพงซับฯเอง จึงเท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณของคลื่นเบส โดยที่ยังใช้กำลังขับเท่าเดิม 

 

อย่างไรก็ดี กระบวนการเคลื่อนที่ของคลื่นเบสนี้ อาจมีความสูญเสีย ถ้าหากคำนวณสัดส่วนได้ไม่เหมาะสมหรือไม่แม่นยำ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อคำนวณปริมาตรการกักอากาศได้ไม่ตรง กับที่ดอกลำโพงซับฯต้องการ  

 

อธิบายถึงความสูญเสียได้ง่ายๆว่า เกิดจากการที่คลื่นเบสเริ่มเดินทางในจังหวะ "ดึง" ของดอกซับฯ แทนที่จะเริ่มเดินทางในจังหวะ "ผลัก" หรือ "ดัน" ปริมาณของคลื่นเบส จากจังหวะที่คลาดเคลื่อนนี้เอง ที่มีผลทำให้ไม่ได้ปริมาณของคลื่นเบสที่มากมายตามต้องการ 

 

นอกจากนี้ หากจังหวะดังกล่าวยังคงคลาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ก็อาจมีผลทำให้ดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์มีความเสียหายได้ เพราะเกิดการหักล้างของคลื่นอย่างรุนแรง 

 

การออกแบบหรือคำนวณปริมาตร ของช่องระบายเบสแบบเขาวงกต เพื่อเพิ่มระดับของความดังหรือปริมาณของคลื่นเบส จะใช้การคำนวณแบบ "MAZE" โดยให้คลื่นที่มีขนาดยาวของย่านความถี่ต่ำ สามารถเคลื่อนผ่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในขณะที่คลื่นซึ่งมีขนาดสั้นในย่านความถี่ที่สูงขึ้น ที่ยังอาจคงตกค้างอยู่ ไม่ทำให้เกิดการหักล้างทางเฟสและความผิดเพี้ยน  

ที่สำคัญ หากมีการออกแบบและคำนวณอย่างถูกต้องแม่นยำ ช่องระบายแบบเขาวงกตนี้ จะให้ผู้ฟังได้ยินเสียงเบสที่สะอาด ชัดเจน แม้ในระดับความดังสูงๆ อย่างที่ตู้แบบปิดหรือตู้แบบเปิดระบายปกติไม่สามารถทำได้